REGULAMIN

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamawiająca usługi coachingowe lub szkoleniowe określone w korespondencji bezpośredniej ze Sprzedawcą
 2. Regulamin – zbiór zasad opisany w niniejszym dokumencie określający stosunek prawny między Klientem a Sprzedawcą
 3. Sprzedawca – Anna Kasprzykowska, zam. w Krakowie, prowadząca działalność gospodarczą nierejestrowaną (kontakt: ania@aniakay.com).
 4. Umowa – zaakceptowany przez Klienta zakres usług umówiony drogą e-mailową, lub poprzez zaakceptowany i wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 5. Usługa – usługa może obejmować przygotowanie oraz realizację programów coachingu grupowego, zespołowego, przeprowadzenie indywidualnych sesji coachingowych, udział w warsztacie lub szkoleniu.
 6. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na określeniu potrzeb, wyborze usługi, jej zakresu i terminu realizacji zmierzająca do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą droga elektroniczną.

§2 Postanowienia ogólne 

 1. Informacje Usługach podane na stronie internetowej aniakay.com, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zamawiania usług, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.
 3. Warunkiem skorzystania z Usługi jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie pod adresem: https://aniakay.com/regulamin
 5. Wszystkie ceny usług są cenami brutto.
 6. Usługi coachingowe i szkoleniowe realizowane są w trybie kontaktu online poprzez uzgodniony z Klientem komunikator, lub stacjonarnie w umówionej z Klientem lokalizacji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

§3 Zamówienia

 1. Zamówienie odbywa się na zasadzie wyrażenia woli uczestnictwa w warsztatach lub procesie coachingowym poprzez zgłoszenie wysłane droga e-mailową lub za pomocą formularza na stronie internetowej.
 2. Zamówienie składa się z:
  • Wypełnienia ankiety wstępnej, w której klient:
   • Określa swój wstępny cel procesu coachingowego,
   • Zaświadcza i potwierdza, że nie jest w trakcie leczenia psychiatrycznego i nie przyjmuje leków psycho-modulujących (psychotropowych),
   • Zaświadcza i potwierdza, że podejmuje się procesu coachingowego na własną odpowiedzialność, a w przypadku aktywnego procesu psychoterapeutycznego uzyskał zgodę psychoterapeuty na proces coachingowy.
   • W trakcie składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych: imienia, adresu email, oraz numeru telefonu, w razie potrzeby konsultacji telefonicznej.
  • W przypadku coachingu grupowego, opcjonalnej bezpłatnej 15-30 minutowej konsultacji telefonicznej w razie wątpliwości, co do gotowości udziału w warsztatach lub procesie coachingowym.
  • Uiszczenia całości umówionej opłaty za zamówioną usługę, w przypadku warsztatów i szkoleń w konkretnej edycji w wysokości uzależnionej od rodzaju warsztatów. 
 3. Udział w wybranej usłudze i złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Płatność za usługę dokonywana jest polskich złotych (PLN) na podany drogą mailową numer konta bankowego. 
 5. Rozpoczęcie realizacja Zamówienia (świadczenia usługi) odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sprzedawcy, zgodnie z ustalonych harmonogramem lub programem danej usługi. 
 6. Rezerwacja miejsca w danej grupie warsztatowej lub procesie coachingowym jest dokonywana po zaksięgowaniu wpłaty za daną usługę na koncie Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług, wycofywania oraz wprowadzania nowych usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 8. Sprzedawca w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, lub z braku wymaganej minimalnej ilości uczestników zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, jaką jest szkolenie, warsztaty lub proces coachingowy, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Sprzedawcę oraz Klienta.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie produktów, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.

§4 Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który nabył usługę indywidualną uprawniony jest do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny do 14 dni od momentu zawarcia umowy (Zamówienia usługi, patrz §3 pkt. 2) i pod warunkiem, iż taka wola zgłoszona zostanie Sprzedawcy na adres e-mail ania@aniakay.com przed upływem 14 dni od złożenia Zamówienia. 
 2. W przypadku usług indywidualnych i właściwego odstąpienia od umowy przez Klienta, zwrot wniesionych opłat zostanie dokonany w całości pod warunkiem, że realizacja usługi się nie rozpoczęła. Wówczas zwrot będzie pomniejszony proporcjonalnie do etapu realizacji danej usługi. Na przykład, jeżeli w cyklu coachingowym skonstruowanym z 4 spotkań indywidualnych, zostały wysłane materiały dotyczące pierwszego spotkania lub dodatkowo sesja się już odbyła, za tę część zrealizowanej usługi zostanie pobrane 25% od całej kwoty.
 3. W przypadku szkoleń i coachingów grupowych, jeśli odstąpienie następuję na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub warsztatu, klientowi przysługuje całkowity zwrot kosztów. Jeśli Zamówienie zostało złożone w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia warsztatów lub szkolenia, a usługa już się rozpoczęła, kwota za rozpoczętą usługę zostanie potrącona proporcjonalnie. Klient nie ma możliwości uzyskania całkowitego zwrotu ceny usługi.
 4. Zwroty zostaną dokonane przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.
 5. Nieobecność Klienta na szkoleniu, warsztatach, umówionym spotkaniu bądź sesji coachingowej równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez Sprzedawcę i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy lub zwrot wpłaconych kwot.
 6. W przypadku nieuczestniczenia (nie pojawienia się Klienta) w zakupionym szkoleniu, warsztatach, umówionym spotkaniu bądź sesji coachingowej, które odbyło sie w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tej Usłudze. Sprzedawca nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kwoty Klientowi. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu o którym mowa powyżej, należy rozumieć niestawiennictwo klienta do trzydziestu (30) minut od rozpoczęcia szkolenia. W tym przypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty.
 7. Chwilą rozpoczęcia świadczenia usługi jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w danej usłudze, wraz instrukcją uzyskania dostępu do usługi i materiałów edukacyjnych, jeśli stanowią integralną część usługi.

§5 Ochrona własności intelektualnej

 1. Klient może korzystać z materiałów dostarczonych w ramach danej usługi na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 2. Klient nie ma prawa do powielania, modyfikowania, kopiowania i wykorzystywania materiałów (w całości lub we fragmentach) w celach innych niż prywatne. Zabronione jest zmienianie struktury materiałów lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie materiałów, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne i komercyjnie.

§6 Zakres odpowiedzialności

 1. Coaching jest procesem, w którym Klient ponosi odpowiedzialność za rezultaty swojej pracy. Sukces procesów coachingowych, warsztatów i szkoleń są zależne od bardzo wielu czynników życiowych, gospodarczych i indywidualnych Klienta, na które Sprzedawca nie ma wpływu. Sprzedawca nie może zagwarantować, że każdy Klient osiągnie te same wyniki lub zamierzone cele. 
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta. Klient odpowiedzialny jest za własne działania i decyzje, a ocena i wykorzystanie usług powinny być oparte na własnej należytej staranności Klienta. Klient zgadza się, że Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki korzystania z usług coachingowych.
 3. Usługi coachingowe i warsztaty nie stanowią żadnej formy terapii ani leczenia, ani ich nie zastępują. Klient w trakcie składania Zamówienia potwierdza, że jest zdrowy i nie jest w trakcie leczenia psychiatrycznego, ani nie przyjmuje leków psychomodulujących (psychotropowych).

§7 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Wersja 1.0, Regulamin obowiązuje od 21 sierpnia 2021 roku.